/

/ luxxxus karlsruhe

l u x x x u s
v8 platform für neue kunst, karlsruhe
13. bis 16. dezember 2014

carlos de abreu, jörg besser, daniel bräg, alfred kurz, florian lechner, torsten mühlbach, gregor passens, christian schnurer, alexi tsioris, stanislav vajce, moritz walser, dominik wandinger, bruno wank

eröffnung
freitag, 12.12., 19 Uhr
ausstellung
13. bis 16. dezember 2014

www.viktoria8.de

Share: Twitter Facebook Pinterest Tumblr Google+